CentOS,Ubuntu,Fedora,Debian,Linux,KVM,Virtualization

CentOS,Ubuntu,Fedora,Debian,Linux,KVM,Virtualization

CentOS,Ubuntu,Fedora,Debian,Linux,KVM,Virtualization

alias
10/08/2018 | 250
alias - aliases file for sendmail
[SYNOPSIS] alias (alias name)
 
# alias
⇒ show all alias
 
# alias la='ls -a'
⇒ show all alias for ls command